Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

Home > Agenda > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Dronten
Tijd:19:30
Voorzitter:de heer mr. A.B.L. de Jonge

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, agenda, besluitenlijst en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

1A Opening Bekijk dit agendapunt online

1B Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

1C Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

1D Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Voorstellen van het presidium: benoemingen Bekijk dit agendapunt online

2A Benoeming van de heer J.W. Broekhuijsen tot raadslid SP Bekijk dit agendapunt online

2B Benoeming van de heer W. Snijders tot raadslid D66 Bekijk dit agendapunt online

2C Benoeming van de heer D.A. Ekkel tot burgerraadslid CDA Bekijk dit agendapunt online

2D Benoeming van mevrouw W.A. Wever tot burgerraadslid CDA Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen en uitgaande stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Vragen aan burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Opgewaardeerde brieven Bekijk dit agendapunt online

5A Raadsinformatiebrief van B&W, d.d. 27 oktober 2017, waarin informatie wordt gegeven over het voornemen van het college een raamovereenkomst te sluiten in vervolg op de aanbesteding van payroll Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 30 november 2017 (A-06) en is op verzoek van de fractie van de ChristenUnie opgewaardeerd. De fractie wil graag in gesprek met de portefeuillehouder over de concretisering van de in de brief genoemde opmerkingen met betrekking tot payroll.

5B Brief van B&W, gericht aan de voorzitter van de Alderstafel, d.d. 18 december 2017, waarin zij gemotiveerd kenbaar maakt haar deelname aan de Alderstafel voorlopig te beëindigen Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 21 december 2017 (A-14) en is op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks opgewaardeerd . De fracties willen graag in gesprek over het Dronter Perspectief.

6 Voorstellen van het college: akkoordstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Intrekken verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011 Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstellen van het college: bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

7A Vaststelling bestemmingsplan Dronten-Wijland Bekijk dit agendapunt online

7B Klimaatbeleidsplan gemeente Dronten Bekijk dit agendapunt online

8 Motie niet aan de orde van de dag inzake aansluiting bij de Statiegeldalliantie Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

10 Ingediende moties en amendementen Bekijk dit agendapunt online